cross out dream apart
preloader

REZERWACJA ON-LINE

  Przyjazd
  Wyjazd
Wyczyść
Wybierz date przyjazdu

Regulamin

REGULAMIN
 1. Wszystkie Apartamenty wynajmowane są na doby przez Dream Apart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. Michała Grażyńskiego 8 w Ustroniu 43-450, NIP 5482670870. Doba w apartamentach zaczyna się o godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Wyjazd po godzinie 11:00 jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu o kolejną dobę.
 2. Odbiór kluczy we wszystkich apartamentach odbywa się na miejscu pod adresem zarezerwowanego lokalu.
 3. Najpóźniej na 7 dni do przyjazdu należy uregulować cały pobyt - nieopłacony pobyt po tym terminie może zostać automatycznie anulowany.
 4. W dniu przyjazdu zostanie wysłany Państwu kod do sejfu, w którym znajdują się klucze. 
 5. Klucze należy oddać zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu w apartamencie lub zamknąć w sejfie na klucze.
 6. Rezerwacji dokonuje się za pomocą formularza rezerwacyjnego umieszczonego na stronie www.dreamapart.pl. Wysokość zadatku zależna jest od terminu przyjazdu i przedstawiona jest podczas składania rezerwacji (np."Rezerwacja bez ryzyka" - 0 % przedpłaty w momencie rezerwacji). Zadatek, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacony przy użyciu karty kredytowej/debetowej, przelewu on-line za pomocą Tpay (regulamin i reklamacje tpay)
 7. Brak dokonania wpłaty zadatku w terminie wskazanym przez Dream Apart oraz brak kontaktu z Klientem może skutkować anulowaniem rezerwacji w dowolnym terminie.
 8. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 9. Do 30 dni przed przyjazdem gość może zmienić datę rezerwacji lub uzyskać voucher na wpłacony zadatek.
 10. Do kosztu pobytu w apartamentach doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa za przygotowanie apartamentu, której wysokość jest wyświetlana przy dokonywaniu rezerwacji i automatycznie dodawana do kwoty rezerwacji.
 11. E-mail potwierdzający rezerwację otrzymany bezpośrednio z programu rezerwacyjnego obsługiwanego przez hotres.pl przedstawia koszty pobytu, łącznie z kwotą podatku VAT i opłatą serwisową apartamentu. Podane ceny są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.
 12. W Mieście Ustroń, Wisła, Szczyrk pobierana jest opłata uzdrowiskowa/klimatyczna zgodnie z aktualnymi stawkami.
 13. Parking/garaż we wszystkich lokalizacjach jest bezpłatny.
 14. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz przebywania wraz ze zwierzętami domowymi bez wcześniejszego uzgodnienia, jeśli Dream Apart zgodzi się na pobyt zwierząt opłata wynosi 30 zł/doba/zwierzę. W przypadku złamania zakazu goście zobowiązują się do pokrycia kosztów ozonowania i czyszczenia apartamentu w wysokości 1000 zł.
 15. Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej.
 16. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie zarządcy w dniu przyjazdu ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania zarządcy o zmianie liczby osób wynajmujący zostanie obciążony kwotą 150% ceny pobytu.
 17. Zastrzeżenia związane z poziomem czystości Lokalu należy zgłaszać natychmiast po wejściu do apartamentu.
 18. Na Gościach spoczywa obowiązek dbania o powierzony Lokal i utrzymywania Lokalu w stanie niepogorszonym. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Gościa.
 19. Gość zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dream Apart o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w Lokalu oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie w czasie okresu wynajmu Lokalu. Gość zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wszelkich szkód związanych z użytkowaniem Lokalu.
 20. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi lub wyrządzą osoby korzystające podczas okresu obowiązywania umowy w obiekcie, w którym znajduje się Lokal. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dream Apart o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Lokal.
 21. Dream Apart zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowe/debetowej podanej przez Gościa podczas składania rezerwacji. W przypadku braku danych karty Gość jest zobowiązany zapłacić fakturę wystawioną przez Dream Apar za pokrycie szkód. Wysokość szkody jest określona na podstawie wyceny lub faktur przedstawionej Gościowi.
 22. Po wyjeździe Gościa z Lokalu Dream Apart ma 72 h na zgłoszenie Gościowi ewentualnie powstałych po nim szkód. Zgłoszenie to może mieć formę SMS, telefoniczną lub mailową.
 23. Klucze do apartamentu prosimy przechowywać z należyta starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany zamków, pilotów do bram garażowych.
 24. Sprzęt sportowy typu: narty, sanki, rowery należy przechowywać w wyznaczonym w tym celu miejscu (pomieszczenie gospodarcze przynależne do danej klatki budynku/garaż).
 25. Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano.
 26. Zarządca może odmówić wydania kluczy do lokalu, jeśli Gość nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.
 27. Dream Apart nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, które stanowią własność Gości.
 28. Dream Apart zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 1000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia potencjalnych szkód, powstałych z winy klienta.
 29. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
 30. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić fakt ten Dream Apart.
 31. Korzystając z naszych usług/ dokonując rezerwacji na stronie www.dreamapart.pl lub telefonicznie Goście akceptują niniejszy regulamin

Rozwiązanie umowy:

1. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania lokalu innego niż zarezerwowany Lokal w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego Lokalu nie jest możliwe. Jeśli zamienny lokal nie odpowiada oczekiwaniom Gościa, ma on prawo do odstąpienia od umowy najmu, wpłacony zadatek zostanie zwrócony.
2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Dream Apart rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi Lokalu zastępczego podobnego do Lokalu pierwotnie zarezerwowanego w tym samym lub innym obiekcie.
3. Dream Apart ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Dream Apart lub właściciela Lokalu, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Gościa podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.


Reklamacja:

Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy.
Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Dream Apart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. Michała Grażyńskiego 8 w Ustroniu 43-450, NIP 5482670870.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@dreamapart.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

Xml parse error: String could not be parsed as XML

© 2023 Dream Apart - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl

Bezpieczny nocleg Covid free zone