Wakacje coraz bliżej ! Sprawdź naszą ofertę i odpoczywaj Blisko Natury :)

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY
  • Dorosli
  • Dzieci

Regulamin

REGULAMIN DREAM APART SP. Z O.O.

(dalej: Regulamin)

§ 1

Przedmiot regulaminu

1.    Regulamin Dream Apart określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie wszystkich wynajmowanych obiektów (dalej: Obiekty lub Apartamenty). Regulamin stanowi integralną część umowy z Gościem Obiektu.

2.    Wszystkie Apartamenty wynajmowane są na doby przez Dream Apart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. Michała Grażyńskiego 8 w Ustroniu 43-450, NIP 5482670870, wpisaną ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr  0000578049, kapitał zakładowy 5.000,00zł. (dalej: Dream Apart).

3.    Wpłata zadatku / Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu przez Gościa bez zastrzeżeń. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Dream Apart w imieniu swoim i towarzyszących osób, z którymi przebywa. 

4.    Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie wynajmowanego Obiektu.

5.    Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Bezpieczeństwa. Regulamin i Polityka Bezpieczeństwa są ogólnie dostępne dla Gości - znajdują się na stronie internetowej www.dreamapart.pl


§ 2

Rezerwacja, meldunek, doba hotelowa

1.    W celu dokonania rezerwacji Gość wykonuje wskazane w systemie czynności, w szczególności wypełnia formularz rezerwacyjny i podaje dane osobowe.

2.    Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji i wpłatę zadatku, części lub całości należności za pobyt w Obiekcie.

3.    W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług zakwaterowania (wynajem apartamentu) oraz usług związanych z wypoczynkiem (m.in. zakup biletów do parku Energylandia za pośrednictwem Dream Apart) konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta). Zasady korzystania z parku Energylandia warunkuje odrębny regulamin dostępny na stronie Parku. 

4.    Apartament jest wynajmowany na doby hotelowe, udostępniony dla Gości po opłaceniu całkowitej należności za pobyt. 

5.    W ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji Gość zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości określonej w formularzu rezerwacyjnym. Zadatek może zostać uiszczony za pośrednictwem szybkich płatności Tpay, BLIK, kartą kredytową/debetową lub przelewem tradycyjnym na numer konta podany w zakładce Kontakt na stronie www.dreamapart.pl. W przypadku wyboru przelewu tradycyjnego lub wybrania w tpay opcji ‘Druczek płatności / Przelew z innego banku’ prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na info@dreamapart.pl. Brak wpłaty zadatku w terminie 24 godzin od chwili dokonania rezerwacji skutkuje uznaniem umowy za niezawartą.

6.    W przypadku podania danych karty kredytowej/debetowej do zabezpieczenia rezerwacji, gość wyraża zgodę na obciążenie karty kosztem pobytu, tj. pobranie zadatku oraz pozostałej kwoty za pobyt, zgodnie z warunkami rezerwacji.

7.    Obiekt nie jest operatorem systemu płatności Tpay, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony danych stosowane przez operatora dostępne są na jego stronie internetowej.

8.    Zasady rezerwacji za pośrednictwem portali rezerwacyjnych (innych aniżeli dreamapart.pl) normują regulaminy pośredników.

9.    Gość zobowiązany jest uregulować całość należności za pobyt najpóźniej na 7 dni do przyjazdu - w przypadku nieopłacenia  pobytu w tym terminie Dream Apart będzie uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej z Gościem i zatrzymania wpłaconego zadatku.

10.    Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. W przypadku braku przyjazdu do obiektu z jakichkolwiek przyczyn, w tym także losowych i zdrowotnych, lub rezygnacji z pobytu, nawet po ówczesnym poinformowaniu obiektu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji z pobytu na więcej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu, gość traci cały wpłacony zadatek w wysokości zależnej od rezerwacji tj. 30% lub więcej. W przypadku rezygnacji lub anulacji na mniej niż 7 dni do daty rozpoczęcia pobytu lub niedojechania do obiektu, gość traci 100% wartości rezerwacji. Jeżeli w momencie anulacji na mniej niż 7 dni gość nie uregulował pełnej kwoty za pobyt a ponosi pełny koszt anulacji, zobowiązany jest do dopłacenia brakującej kwoty.

11.    Do 30 dni przed przyjazdem Gość może zmienić datę rezerwacji lub uzyskać voucher kwotowy opiewający na wpłacony zadatek do wykorzystania w ciągu kolejnych 365 dni na ten sam apartament co pierwotna rezerwacja. Koszt nowego pobytu zostaje obliczony zgodnie z cennikiem w nowym, wybranym terminie, jednak w przypadku wyboru tańszego terminu różnica nie jest zwracana a vouchera nie można podzielić na kilka pobytów.

12.    Do ceny wynajmu Apartamentu doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa za przygotowanie Apartamentu, której wysokość jest wyświetlana przy dokonywaniu rezerwacji i automatycznie dodawana do całkowitej kwoty rezerwacji. 

13.    W przypadku pozostawienia Apartamentu w stanie wymagającym dodatkowego sprzątania, wykraczającego poza standardowe czynności porządkowe Gość zobowiązany jest do pokrycia dodatkowych kosztów, na postawie wystawionego dokumentu rozliczeniowego.

14.    Doba hotelowa w Apartamencie (poza Apartamentami Pod Stokiem) rozpoczyna się o godz. 15.00* w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 ostatniego dnia pobytu, chyba że indywidualne umowy lub uzgodnienia z Dream Apart stanowią inaczej. * W Apartamentach Pod Stokiem doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz. 11.00.

15.    Wcześniejsze zameldowanie/późniejsze wymeldowanie jest możliwe za dodatkową opłatą wskazaną przez Obiekt, w przypadku chęci skorzystania z takiej opcji należy skontaktować się z Infolinią. Obiekt uwzględnia prośbę o przedłużenie doby w miarę dostępności Apartamentów.

16.    Nieuzgodnione z Obiektem wymeldowanie po godzinie 11:00 jest równoznaczne z przedłużeniem pobytu o kolejną dobę – w przypadku podania danych karty kredytowej do rezerwacji Obiekt ma prawo obciążyć kartę kredytową. W przypadku braku zabezpieczenia rezerwacji kartą kredytową Gość zobowiązany jest do opłacenia wystawionej faktury.

17.    Ze względu na bezobsługowe meldowanie Gość jest zobowiązany do godz. 11.00  w dniu przyjazdu dokonać zameldowania online podając dane wymagane w formularzu: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe, serię i numer dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu.

18.    W dniu przyjazdu, jeśli cały pobyt jest opłacony i gość dokonał zameldowania online, otrzyma za pośrednictwem e-mail instrukcje dotyczące zameldowania - w zależności od rodzaju apartamentu - kod do sejfu z kluczami lub kod do klamki elektronicznej.

19.    W dniu wyjazdu klucze należy pozostawić w sejfie i wymieszać cyfry na sejfie, by nie pozostał widoczny kod.

20.    Dream Apart zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie, w przypadku niedokonania pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

21.    Osoby niezameldowane mogą przebywać za zgodą i na odpowiedzialność Gościa w zajmowanym przez niego Apartamencie wyłącznie od godz. 09.00 do godz. 22.00. Po godz. 22.00 istnieje obowiązek zgłoszenia pobytu dodatkowych osób. Przebywanie osób niezakwaterowanych w Apartamencie Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego Apartament, na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do Apartamentu. 

22.    W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych i niemożliwych do natychmiastowego usunięcia okoliczności, w szczególności wpływających na bezpieczeństwo Gościa lub jego majątku, Dream Apart zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconego zadatku, bądź zaoferowania Gościowi innego podobnego do pierwotnie oferowanego Obiektu.

23.    Gość nie może przekazywać Apartamentu innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

24.    Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Dream Apart nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.


§ 3

Odpowiedzialność gościa 

1.    W ciągu 2 godzin od wejścia do Apartamentu Gość jest zobowiązany zawiadomić Dream Apart o wszelkich szkodach i brakach zastanych w wyposażeniu Apartamentu wysyłając wiadomość na info@dreamapart.pl., pod rygorem uznania, że do szkody doszło podczas jego pobytu w Obiekcie.

2.    Gość powinien zawiadomić Infolinię o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Dream Apart zastrzega sobie prawo obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody, po jego wyjeździe, bądź przesłania rachunku w przypadku płatności przelewem.

3.    Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, Dream Apart zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej podanej przez Gościa jako gwarancja rezerwacji/płatności za pobyt.

4.    Każdorazowo opuszczając Apartament Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe. 

5.    Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i braki wyposażenia w Apartamencie oraz w każdym innym miejscu na terenie wynajmowanego Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób, w tym również z winy dzieci i zwierząt pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej w Apartamencie następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej). Cennik kar pieniężnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, natomiast cennik zniszczeń i uszkodzeń załącznik nr 2. Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Dream Apart szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy dla danego zniszczenia, uszkodzenia zanieczyszczenia, bądź braku w wyposażeniu nie przewidziano w Cenniku 1/ Cenniku 2 kary pieniężnej, Dream Apart ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem z tytułu naprawienia szkody w pełnej wysokości jak również do poniesienia kosztów utraconych korzyści Dream Apart związanych z wyłączeniem pomieszczenia wymagającego, z przyczyn leżących po stronie Gościa, napraw lub remontu.

6.    Dream Apart zastrzega sobie prawo poboru kaucji na poczet ewentualnych szkód materialnych w Obiekcie.

7.    Do obowiązku Gościa należy staranne przechowywanie wszelkich kluczy do Apartamentów i pilotów do bram. Zgubienie kluczy skutkuje koniecznością wymiany całego zamka i skutkuje obciążeniem karą pieniężną wyszczególnioną w Załączniku nr 1.

8.    Po wyjeździe Gościa z Apartamentu Dream Apart ma 72 h (liczone od godz. 11.00 w dniu wyjazdu) na zgłoszenie Gościowi ewentualnie powstałych po nim szkód. Zgłoszenie to może mieć formę SMS, telefoniczną lub mailową.

9.    Dream Apart zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 1000 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia potencjalnych szkód, powstałych z winy Gościa.

10.    Dzieci poniżej 13 roku życia powinny przebywać na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci. Osoby małoletnie od 13 do 18 roku życia mogą samodzielnie korzystać z usług Obiektu na wyłączną odpowiedzialność opiekunów prawnych.


§ 4

Odpowiedzialność Dream Apart

1.    Dream Apart ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. 

2.    Dream Apart nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę rzeczy wartościowych, stanowiących własność Gości. 

3.    Dream Apart nie odpowiada za: przedmioty o dużej wartości, znaczne kwoty pieniężne, papiery wartościowe i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, przedmioty wielkogabarytowe oraz przedmioty zagrażające bezpieczeństwu.


§ 5

Pobyt zwierząt

1.    Dream Apart dopuszcza przebywanie zwierząt w wybranych apartamentach. Pobyt ten musi być zgłoszony przed przyjazdem do Apartamentu. Do rezerwacji zostanie doliczona opłata za zwierzę w wysokości 40 zł/doba oprócz Apartamentów Pod Stokiem w Szczyrku, gdzie koszt ten wynosi 50 zł/doba.

2.    Oprócz opłaty za zwierzę pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 1000 zł. W przypadku braku zniszczeń Obiekt zwraca kaucję w terminie do 7 dni roboczych, przy czym za termin zwrotu poczytuje się dzień obciążenia rachunku Dream Apart.

3.    Podczas pobytu właściciel zwierzęcia bierze za niego pełną odpowiedzialność, wszelkie szkody wyrządzone przez psa będą wyceniane przez pracowników firmy Dream Apart, a kosztami naprawienia szkody zostanie obciążony właściciel. 

4.    Właściciel lub opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na całym terenie wynajmowanego Obiektu. 

5.    Hotel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Apartamentu, w którym na pobycie przebywają zwierzęta w momencie kiedy uzna, że występuje taka potrzeba.


§ 6

Cisza nocna

1.    Na terenie wynajmowanego Obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do 07.00 dnia następnego. Zakłócanie ciszy nocnej może skutkować karą pieniężną w wysokości 1000zł. 


§ 7

Postępowanie reklamacyjne

1.    Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług lub w innym zakresie.

2.    Hotel ma obowiązek świadczyć usługi bez jakichkolwiek uchybień i innych wad.

3.    Reklamacja może zostać złożona przez Gościa w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dreamapart.pl.

4.    Zaleca się podanie przez Gościa w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia uchybienia czy innej wady oraz (2) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Obiekt. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.    Dream Apart ustosunkuje się do otrzymanej od Gościa reklamacji i poinformuje go o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dream Apart udzieli Gościowi odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.


§ 8

Postanowienia porządkowe

1.    Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamencie i jego wyposażeniu. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb Apartamentu, w tym na balkon/taras mebli które nie są do tego przeznaczone.

2.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w Apartamencie używanie przedmiotów typu: świeczki, urządzenia elektryczne, które nie stanowią wyposażenia Apartamentu. 

3.    Na terenie wynajmowanego Obiektu jest bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów. Złamanie tego zakazu skutkować będzie karą pieniężną zgodną z cennikiem. 

4.    Sprzęt sportowy typu narty, sanki, rowery należy przechowywać w wyznaczonym do tego miejscu (pomieszczenie gospodarcze, narciarnia, rowerownia, garaż). Zabrania się przechowywania wymienionych wyżej sprzętów na klatkach i korytarzach budynków.


§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Dream Apart Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dr. Michała Grażyńskiego 8 w Ustroniu 43-450, NIP 5482670870. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe:

1.    Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

2.    Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

3.    Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@dreamapart.pl

4.    Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

1.    Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

2.    Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

3.    Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

1.    Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

2.    Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

3.    Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

4.    W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

a)    szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych

b)    ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania

c)    zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego

d)    regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.


§ 10

Postanowienia końcowe

1.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem, a Obiektem jest sąd powszechny, określony przepisami prawa.

2.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.08.2023 r.


Załączniki:

Załącznik nr 1 – Cennik kar pieniężnych https://www.dropbox.com/scl/fi/8r6pw5e8fc9bq7pshcv8v/Za-cznik-nr-1-do-regulaminu-Dream-Apart_Cennik-kar-pieni-nych.pdf?rlkey=ptjkxixzz45b4lb6cky0hrny8&dl=0

Załącznik nr 2 – Cennik zniszczeń i uszkodzeń https://www.dropbox.com/scl/fi/891lvtrpx89z2lrp25ekp/Za-cznik-nr-2-do-regulaminu-Dream-Apart_Cennik-zniszcze-i-uszkodze.pdf?rlkey=fhmi93tugde2wmitkgc6ko01t&dl=0


Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabat na pierwszą rezerwację

Chcesz rezerwować taniej?

My też nie lubimy spamu, więc obiecujemy wysyłać tylko aktualne promocje, nowe oferty, dzięki którym zarezerwujesz wyjątkowe noclegi w atrakcyjnych cenach jako pierwszy!

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda zameldowanie w apartamencie?

Przed przyjazdem goście otrzymują od nas na e-mail link do meldunku online, należy tam podać numer dowodu osobistego oraz podpisać się elektronicznie. 

Dodatkowo w osobnej wiadomości przesyłamy szczegółową instrukcję do odbioru kluczy/otwarcia elektronicznego zamka. 

W jaki sposób dostanę się do apartamentu?

Aby odebrać klucze do naszych apartamentów, nie ma konieczności umawiania się z rezydentem.

Przed przyjazdem na adres e-mail podany podczas rezerwacji goście otrzymują szczegółową instrukcję dojazdu do apartamentu oraz odbioru kluczy. 

Niektóre obiekty posiadają elektroniczne zamki, które nie wymagają kluczy, kod do drzwi wraz z instrukcją również przesyłany jest droga mailową. 

Czy w apartamencie są akceptowane zwierzęta?

W niektórych naszych apartamentach jest możliwość przyjazdu ze zwierzęciem. 

Pełna lista lokali znajduje się po wybraniu filtra "Zwierzęta", lub informacji może udzielić konsultant na infolinii. 

Na pobyt ze zwierzętami obowiązuje dodatkowa opłata oraz kaucja zwrotna. 

Jesteś właścicielem mieszkania i chcesz wynająć go turystom ?

Zajmujemy się kompleksowo zarządzaniem i wynajmem apartamentów. 

Skontaktuj się z nami, a wyjaśnimy każdy etap wdrożenia apartamentu na rynek wynajmu krótkoterminowego. 

Czy w apartamencie jest możliwe wcześniejsze zameldowanie \ późniejsze wymeldowanie ?

Tak, jeśli tylko istnieje taka możliwość, natomiast zawsze rosimy o wcześniejszy kontakt z infolinią w celu ustalenia innych godzin pobytu. 

Z tytułu wcześniejszego zameldowania lub późniejszego wymeldowania wiąże się dodatkowa opłata. 

Czy jest możliwość anulacji rezerwacji bez ponoszenia kosztów?

Podczas dokonywania rezerwacji wraz z potwierdzeniem gość otrzymuje zasady odwołania\zmiany rezerwacji. 

Decydując się na rezerwację bezzwrotną, która jest tańsza od oferty standardowej otrzymują Państwo rezerwacje bez możliwości anulacji. 

Oferta standardowa daje możliwość zmiany rezerwacji 30 dni przed przyjazdem, jeśli gość chciałby ustalić indywidualne warunki rezerwacji prosimy o kontakt z infolinią 

Odkryj Luksus, Komfort i Przygodę w Szczyrku, Wiśle, Ustroniu, Bielsku-Białej, Zarzeczu, Lipowej, Istebnej i Porąbce

Wyselekcjonowane Apartamenty w Beskidach Dream Apart zaprasza

W górach jest wszystko, co kochamy – świeże powietrze, otaczająca nas natura i wspaniali, życzliwi ludzie. Z Dream Apart, Twoja podróż po Beskidach staje się niezapomnianym doświadczeniem. Nasze luksusowe apartamenty w Szczyrku, Wiśle, Ustroniu, Bielsku-Białej, Istebnej, Lipowej, Porąbce i Zarzeczu zapewniają nie tylko wygodę i elegancję, ale także dostęp do najlepszych atrakcji regionu. Czy to relaksujący wypoczynek nad Jeziorem Żywieckim w Zarzeczu, ekscytujące loty szybowcem na górze Żar, czy komfortowe zakwaterowanie biznesowe w Bielsku-Białej, oferujemy rozwiązania idealnie dopasowane do każdego rodzaju podróży. Nasze apartamenty są perfekcyjnie przygotowane na przyjęcie rodzin, par, grup przyjaciół oraz gości biznesowych, gwarantując najwyższą jakość usług i niezapomniane wspomnienia. Doświadczeni pracownicy Dream Apart dostępni są 7 dni w tygodniu, aby zapewnić Państwu spokojną i bezpieczną podróż w Beskidach. Sprawimy, że nasi Goście poczują się jak u siebie, goszcząc ich w naszych luksusowych apartamentach oraz oferując im wyjątkowe usługi i udogodnienia. 

Noclegi Wisła, Szczyrk, Ustroń, Porąbka, Zarzecze (J.Żywieckie), Bielsko-Biała, Istebna, Lipowa

Sprawdź gdzie nas znajdziesz

W każdej z naszych lokalizacji, od urokliwego Ustronia po historyczną Porąbkę, oczekuje na Ciebie wyjątkowa mieszanka kultury, historii i przyrodniczego piękna. Z Dream Apart masz niezliczone możliwości do odkrywania, relaksu i przygód – od jazdy na rowerze enduro po szlakach wokół Bielska-Białej, po spokojne chwile wśród zielonych krajobrazów Zarzecza. Wybierz Dream Apart dla swojego kolejnego wyjazdu i pozwól sobie na luksusowy wypoczynek w jednym z najpiękniejszych regionów Polski.

Rezerwuj noclegi w naszych apartamentach i doświadcz wypoczynku

Dream Apart to więcej niż noclegi

To miejsce, gdzie Twoje poszukiwania idealnych noclegów w Beskidach dobiegają końca. Nasza oferta skierowana jest do tych, którzy pragną połączyć komfort i wygodę z bliskością do przyrody. Oferujemy szeroki wybór apartamentów w najpiękniejszych lokalizacjach górskich takich jak Wisła, Szczyrk, Ustroń, Porąbka przy Jeziorze Żywieckim, Zarzecze, Bielsko-Biała, Istebna i Lipowa. Każdy z naszych obiektów został zaprojektowany z myślą o potrzebach nowoczesnych podróżników, szukających zarówno spokoju, jak i możliwości aktywnego spędzania czasu.

Dream Apart to więcej niż noclegi - to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem górskich wędrówek, rowerowych eskapad, czy poszukujesz miejsca na relaksujący wypoczynek w otoczeniu natury. Nasze apartamenty w Wiśle, Szczyrku, Ustroniu, i innych malowniczych miejscowościach Beskidów są idealną bazą wypadową do eksploracji górskich szlaków, lokalnych atrakcji oraz kultury regionu. Oferujemy nie tylko komfortowe zakwaterowanie, ale także pełną gamę udogodnień, takich jak sauna, jacuzzi, rowerownia, czy specjalnie przygotowane miejsca do grillowania, które sprawią, że Twój pobyt będzie niezapomniany.

Wybierając Dream Apart, zyskujesz nie tylko gwarancję wysokiej jakości noclegów, ale także możliwość spędzenia czasu w wyjątkowych lokalizacjach, które zostały starannie wyselekcjonowane, aby zapewnić Ci najlepsze z możliwych doświadczeń. Od urokliwej Wisły, przez tętniący życiem Szczyrk, spokojny Ustroń, malowniczą Porąbkę i Zarzecze przy Jeziorze Żywieckim, aż po kulturalne centrum regionu, jakim jest Bielsko-Biała, a także Istebna i Lipowa - każdy znajdzie miejsce idealne dla siebie. Dream Apart to Twoje klucze do odkrywania piękna Beskidów, oferując noclegi, które są tak różnorodne i wyjątkowe jak sam region.

Zapraszamy do odkrycia Dream Apart - gdzie każdy dzień to nowa przygoda, a komfort i gościnność to standard. Rezerwuj noclegi w naszych apartamentach i doświadcz wypoczynku, jakiego szukasz, w otoczeniu najpiękniejszych górskich krajobrazów Polski. Dream Apart to Twój przewodnik po Beskidach, zapewniający nie tylko dach nad głową, ale także niezapomniane wspomnienia.

Filtry

Przedział cenowy

Pokoje i łóżka

Sypialnie
Pokoje
Łazienki

Rodzaj nieruchomości