Regulamin

 1. Wszystkie Apartamenty wynajmowane są na doby. Doba w apartamentach zaczyna się o godz. 15:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Wyjazd po godzinie 11:00 jest równoznaczny z przedłużeniem pobytu o kolejną dobę. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta. Przyjazd przed godziną 15:00 i po godznie 20:00 dodatkowo płatny 50 PLN.
 2. Rezerwacji dokonuje się za pomocą formularza rezerwacyjnego umieszczonego na stronie www.dreamapart.pl. Wysokość zadatku stanowi 50% kosztów pobytu. Zadatek, zależnie od wybranej podczas rezerwacji formy płatności, może być wpłacony przy użyciu karty kredytowej, przelewu on-line lub na podane w e-mailu konto bankowe nr 51 1050 1096 1000 0092 0199 2501. Pozostała należność za pobyt należy uregulować gotówką lub kartą w dniu przyjazdu Gościa.
 3. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Brak dokonania wpłaty zadatku w terminie wskazanym przez Dream Apart oraz brak kontaktu z Klientem może skutkować anulowaniem rezerwacji w dowolnym terminie.
 5. Do kosztu pobytu w apartamentach doliczana jest jednorazowa opłata serwisowa za przygotowanie apartamentu, którą ustala się na dzień 14 czerwiec 2016 na 120,00 /140,00/160/180/300 PLN brutto (w zależności od wielkości obiektu).
 6. E-mail potwierdzający rezerwację otrzymany bezpośrednio z programu rezerwacyjnego  obsługiwanego przez hotres.pl przedstawia  koszty pobytu, łącznie z kwotą podatku VAT i osobno opłatę serwisową apartamentu. Podane ceny  są cenami brutto. W usługach noclegowych obowiązuje 8% podatku VAT.
 7. W Mieście Ustroń, Wisła, Szczyrk pobierana jest opłata uzdrowiskowa/klimatyczna ustalona na dzień 1.01.2018 r. zgodnie z aktualnymi stawkami.
 8. Gość może bezpłatnie odstąpić od zawartej umowy poprzez odwołanie dokonanej rezerwacji za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie najpóźniej 30 dni przed planowanym przyjazdem, chyba, że oferta stanowi inaczej.
 9. Parking/garaż we wszystkich lokalizacjach jest bezpłatny.
 10. Klucze do apartamentów w Ustroniu i Wiśle wydawane są w biurze na ul. Marii Konopnickiej 17 B w Ustroniu w godzinach ustalonych wcześniej telefonicznie bądź mailowo. Klucze należy oddać zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu w apartamencie lub w uzgodnionym wcześniej miejscu. Klucze do apartamentów w Szczyrku wydawane są w biurze na ul. Szkolnej 21 w Szczyrku, po wcześniejszym ustaleniu godziny z Rezydentem.
 11. We wszystkich apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz przebywania wraz ze zwierzętami domowymi bez wcześniejszego uzgodnienia, jeśli Dream Apart zgodzi się na pobyt zwierząt opłata wynosi 30 zł/doba/zwierzę.
 12. Apartament może być wynajęty dla maksymalnej liczby osób przedstawionej w prezentacji apartamentu na stronie internetowej.
 13. Liczba osób przebywających w apartamencie nie może przekraczać deklarowanej przy dokonywaniu rezerwacji. Goście są proszeni o zgłoszenie zarządcy w dniu przyjazdu ewentualnych zmian w deklarowanej liczbie osób. W przypadku niepoinformowania zarządcy o zmianie liczby osób wynajmujący zostanie obciążony kwotą 150% ceny pobytu.
 14. Goście ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w apartamentach. Szkoda oznacza zarówno zniszczenie/uszkodzenie elementów wyposażenia lokalu jak i ich utratę. W przypadku powstania szkody z winy Gościa lub odwiedzających go osób, Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
 15. Goście proszeni są o powiadomienie zarządcy apartamentu o wystąpieniu szkody bądź też jej stwierdzeniu w dniu przyjazdu do 2h od zameldowania.
 16. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego Lokalu oraz poziomu jego czystości. Ewentualne zastrzeżenia należy natychmiast zgłaszać do Dream Apart.
 17. Zastrzeżenia związane z poziomem czystości Lokalu zgłaszać można do 2 godzin po wyjściu Rezydenta z Lokalu/zameldowania Gościa.
 18. Na Najemcy spoczywa obowiązek dbania o powierzony Lokal i utrzymywania Lokalu w stanie niepogorszonym. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Najemcę.
 19. Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Dream Apart o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w Lokalu oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie lub osoby trzecie w czasie okresu wynajmu Lokalu. Najemca zobowiązany jest do usunięcia lub naprawienia wszelkich szkód związanych z użytkowaniem Lokalu przez Najemcę.
 20.  Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi lub wyrządzą osoby korzystające podczas okresu obowiązywania umowy z Lokalu, w obiekcie, w którym znajduje się Lokal, w Lokalu oraz wyposażeniu Lokalu. Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się Lokal, w Lokalu oraz w jego wyposażeniu.
 21. Klucze do apartamentu prosimy przechowywać z należyta starannością, w przypadku ich utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka.
 22. Sprzęt sportowy typu: narty, sanki, rowery należy przechowywać w wyznaczonym w tym celu miejscu (pomieszczenie gospodarcze przynależne do danej klatki budynku/garaż).
 23. Dla podniesienia komfortu i bezpieczeństwa wypoczywających gości, prosimy o zachowanie ciszy nocnej, która obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00 rano.
 24. Zarządca może odmówić wydania kluczy do lokalu, jeśli Gość nie posiada dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, znajduje się pod wypływem alkoholu lub środków odurzających, zachowuje się agresywnie.
 25. Dream Apart nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie rzeczy pozostawionych w lokalu, które stanowią własność Gości.
 26. Dream Apart zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 500 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia potencjalnych szkód, powstałych z winy klienta.
 27. Gość zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym.
 28. Termin pobytu w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, Gość zobowiązany jest zgłosić fakt ten Zarządcy.
 29. Korzystając z naszych usług/ dokonując rezerwacji na stronie www.dreamapart.pl lub telefonicznie Goście akceptują niniejszy regulamin

Rozwiązanie umowy:

1. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy bądź zaoferowania lokalu innego niż zarezerwowany Lokal w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych (siła wyższa) korzystanie z zarezerwowanego Lokalu nie jest możliwe. Jeśli zamienny lokal nie odpowiada oczekiwaniom Najemcy, ma on prawo do odstąpienia od umowy najmu, przy czym, wpłacony zadatek zostanie zatrzymany przez Dream Apart.
2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Dream Apart rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi Lokalu zastępczego podobnego do Lokalu pierwotnie zarezerwowanego w tym samym lub innym obiekcie.
3. Dream Apart ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Dream Apart lub właściciela Lokalu, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest DRIMMER MICHALINA TOMICA ul. KAMIENIEC 28 Ustroń 43-450

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail : info@dreamapart.pl.
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.